კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია სოციალური ფობიის დროს

ნათია ბადრიშვილი – საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის გამგეობის თავმჯდომარე, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.