პოზიტიური ფსიქოლოგია საზოგადოების სამსახურში

ხათუნა მარწყვიშვილი – ფსიქოლოგიის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე.