კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია პანიკური აშლილობის დროს

ლიკა ბუწაშვილი – ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი.