ემოციის გავლენა ქცევაზე

თამარ აბაშიძე – ფსიქოლოგიის დოქტორი. ივანე ჯავახისშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.