კომუნიკაცია, ენა და მეტყველება აუტიზმის სპექტრის აშლილობების დროს

თამარ კალანდაძე – ოსლოს უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დოქტორანტი, ოსლოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. მკვლევარი, ნორვეგიის კვლევების სახელმწიფო ცენტრი.