ძებნა საიტზე

რუბრიკის გამოყენება საშუალებას მოგცემთ მოიძიოთ დაჯგუფებული მონაცემები თემების მიხედვით. ჩანაწერები როლებიც არ არიან გაერთიანებული რუბრიკის დასახელებულ კატეგორიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ რუბრიკაში „კატეგორიის გარეშე“ ან მიმართოდ საიტზე ძებნის ფუნქციას. ასევე ჩანაწერებზე მინიჭებულია საკვანძო სიტყვები, ჭდეები, რომლებიც ჩანაწერში მნიშველობის მატარებელია (სახელები, ცნებები და ა.შ.) და რომლებიც შეიძლება სხვა ჩანაწერებშიც შეგვხვდეთ. სხვადასხვა ჩანაწერში ისინი შინაარსობრივად ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული, მაგრამ შესაძლოა გამოყენებული იყვნენ განსხვავებულ კონტექსტში. ინფორმაციის ამ სახით მოძიებისათვის გამოიყენეთ „თემატური ჭდეები.“

 

რუბრიკები

ფსიქოლოგია დღეს – მკითხველი რუბრიკაში გაეცნობა ფსიქოლოგიური მეცნიერების განვითარების დღევანდელ მდგომარეობას. ფსიქოლოგიის გამოყენებით დარგებს, ფსიქოლოგიაში არსებულ თეორიულ კონსტრუქტებს, ექსპერიმენტულ მონაცემებსა და მათი საზოგადოების ცხოვრებაში გამოყენების შესაძლებლობებს.

 

ფსიქოლოგის პოზიცია – რუბრიკაში მკითხველი გაეცნობა პროფესიონალი ფსიქოლოგების მოსაზრებას საზოგადოებისთვის აქტუალურ და საინტერესო თემებზე.

 

ფსიქოლოგის პროფილი – მკითხველი გაეცნობა საქართველოში მოღვაწე ფსიქოლოგებს, მათ შეხედულებებს და ბიოგრაფიებს.

 

ფსიქოლოგიის შესახებ – რუბრიკის მიზანია წარმოაჩინოს ფსიქოლოგია განსხვავებული კუთხით, სხვადასხვა პროფესიისა და შეხედულებების მქონე ადამიანების თვალსაზრისით.

 

თარგმნილი სტატიები – რუბრიკა გამიზნულია მკითხველს გააცნოს უცხოენოვანი თემატური სტატიების თარგმანები.